نمونه سوالات و جزوات آموزشی

مبانی پیشرفته کارآفرینی
پکیج کامل  
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)
لینک دانلود

-------------------------------------------------------------------------------------------

ارتباطات بازاریابی 
نویسنده: محمد محمودی میمند-جمشید سالار -امیر مقدمی
پکیج کامل
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

--------------------------------------------------------------------------------------------

بازرگانی بین الملل
نویسنده فیلیپ کاتلر

پکیج کامل جزوه &  سوال
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

--------------------------------------------------------------------------------------------

بازرگانی بین الملل
دکتر جمشید سالار
پکیج کامل جزوه &  سوال
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

-------------------------------------------------------------------------------------------

آمار و کاربرد آن در مدیریت
تالیف: دکتر عادل آذر- حسن الواری
پکیج کامل جزوه و سوال 
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)


لینک دانلود

------------------------------------------------------------------------------------------

مبانی رفتار سازمانی
تالیف: رابینز
مترجمان: دکتر علی پارسیان،  دکتر سید محمد اعرابی

پکیج کامل جزوه & سوال
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)


لینک دانلود

------------------------------------------------------------------------------------------

روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی
تالیف: محمد مهدی پرهیزگار-علی اکبر آقاجانی

پکیج کامل جزوه و سوال 
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

---------------------------------------------------------------------------------------

جزء 30 قرآن کریم                                                                

پکیج کامل (نرم افزار rar یاzip باز میشود)

لینک دانلود

---------------------------------------------------------------------------------------

تحقیقات بازاریابی نویسنده دکترجمشیدسالار
پکیچ کامل سوال و جزوات

(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

-------------------------------------------------------------------------------------

سییستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

تالیف : دکتر محمدعلی سرلک حسن فراتی
پکیج کامل جزوه و سوال 
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

----------------------------------------------------------------------------------

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
تالیف: دکتر سرلک_فراتی

نکات مهم وکاربردی

باتشکر از تیم  هیات راهبردی اندیشه ورز رسانه..
برای دوستان خود نیز ارسال کنید

لینک دانلود

--------------------------------------------------------------------------------

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
تالیف: دکتر سرلک_فراتی

نکات مهم وکاربردی

باتشکر از تیم  هیات راهبردی اندیشه ورز رسانه..
برای دوستان خود نیز ارسال کنید

لینک دانلود

------------------------------------------------------------------------

مجموعه سوالات سیستم های اطلاعاتی
تالیف: علی سرلک

باتشکر از آقای منصور گنجی زاده
برای دوستان خود نیز ارسال کنید

لینک دانلود

---------------------------------------------------------------------

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

نویسنده:ملیساا. شلینگ
ترجمه دکتر اعرابی
پکیج کامل جزوه ،سوالات
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

------------------------------------------------------------------------


خلق مدل کسب و کار

خلاصه 
نویسندگان : الکساندر استروالدر و ایو پیگنیور

لینک دانلود

-----------------------------------------------------------------------

تحلیل فرآیندی خط مشی گذاری وتصمیم گیری

(فراگرد خط مشی گذاری) مولف دکتر محمد سعید تسلیمی

لینک دانلود

----------------------------------------------------------------------

مسایل جاری مدیریت
پکیج کامل جزوه &  سوال

لینک دانلود

--------------------------------------------------------------------

مسایل جاری مدیریت
پکیج کامل جزوه &  سوال
 رحمانی -سالار

لینک دانلود

--------------------------------------------------------------------

اصول علم اقتصاد
تالیف: پژویان ، کاشی، موسوی جهرمی

تالیف: داود مدنی

لینک دانلود

------------------------------------------------------------------

جزوه کامل مهارت های عمومی
رحمانی -سالار
منبع جدید تالیف شده 97-96-1
باتشکر ازخانوم ناصری

لینک دانلود

------------------------------------------------------------------

خلاصه کتاب  ساختار سازمانی

تالیف : دکتر اصغر عالم تبریز

لینک دانلود

-----------------------------------------------------------------

روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی 
تالیف :دکتر علیرضا علی احمدی
پکیج کامل جزوه و سوال 
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

----------------------------------------------------------------

اصول حسابداری1

تالیف: عبدالکریم مقدم-شفیع زاده

پکیج کامل جزوه و سوال 
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

-----------------------------------------------------------

حسابداری مدیریت شباهنگ  
پکیج کامل جزوه ،سوالات
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

---------------------------------------------------------

مجموعه سوالات سیستم های اطلاعاتی
تالیف: علی سرلک

باتشکر از آقای منصور گنجی زاده
برای دوستان خود نیز ارسال کنید

لینک دانلود

---------------------------------------------------

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک
نویسنده:ملیساا. شلینگ
ترجمه دکتر اعرابی
پکیج کامل جزوه ،سوالات
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

--------------------------------------------------

سییستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

تالیف : دکتر محمدعلی سرلک حسن فراتی
پکیج کامل جزوه و سوال 
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

------------------------------------------------------

مدیریت بازاریابی با رویکرد اخلاقی
تالیف: میرزاحسن حسینی- فاطمه عیدی

پکیج کامل جزوه &  سوال
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

------------------------------------------------------

مدیریت استراتژی بازاریابی
محممودی -سالار
پکیج کامل جزوه &  سوال
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

---------------------------------------------------

بررسی رفتار مصرف کننده 
دکتر جمشید سالار
پکیج کامل جزوه &  سوال
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

--------------------------------------------------

اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی
جواد عاملی
پکیج کامل جزوه &  سوال
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

------------------------------------------------

بازارشناسی و مسایل بازاریابی
کاتلر
پکیج کامل جزوه &  سوال
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

-----------------------------------------------

زبان تخصصی مدیریت
تالیف :دکتر میرزا حسن حسینی-دکتر شهرام جنابی
پکیج کامل جزوه و سوال 
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

----------------------------------------------


اخلاق  و احکام کسب وکار
محمد مهدی پرهیزگار و روح الله حسینی

پکیج کامل جزوه &  سوال
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

----------------------------------------------

جزوه کامل مهارت های عمومی
رحمانی -سالار
پکیج کامل جزوه &  سوال
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

---------------------------------------------

101 تکنیک حل خلاق مسئله

تالیف: جیمز هیگینز
ترجمه : محمود احمدپور دارایانی

پکیج کامل جزوه &  سوال
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

--------------------------------------------

تست تالیفی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 
نویسنده : الوانی
باتشکر از آقای کرمی

لینک دانلود

------------------------------------------

تفکر سیستمی کل گرایی خلاق برای مدیران 
نویسنده : مایک سی جکسون
ترجمه :  احمدوند -جاپلاقیان
باتشکر از آقای محمد تاجیک

لینک دانلود

------------------------------------------

دولت الکترونیک مفاهیم ، نظریات و کاربردها
نویسنده : دکتر علی سرلک

باتشکر از آقای محمد تاجیک

لینک دانلود

-------------------------------------------

مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی
نویسنده : استیو کلارک
ترجمه: اعرابی و حقیقت ثابت
باتشکر از آقای محمد تاجیک

لینک دانلود

------------------------------------------

چالش های مدیریت دولتی درایران
تالیف: دانایی فرد

باتشکر از دانشجویان گرمسار

پکیج کامل جزوه و سوال 
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

---------------------------------------

خلاصه کتاب  زنجیره تامین
تالیف: جعفر نژد- شریف ابادی -اردکانی

پکیج کامل جزوه و سوال 
(فقط با نرم افزار rar یا zip باز میشود)

لینک دانلود

-----------------------------------

خلاصه کتاب  بازاریابی صنعتی
ترجمه : عبدالوند و نیکو مرام
تالیف : کریشناک هاوالدار

لینک دانلود

----------------------------------

اخلاق  و احکام کسب وکار
محمد مهدی پرهیزگار و روح الله حسینی
تست تالیفی

باتشکر از دانشجویان گرمسار
برای دوستان خود نیز ارسال کنید

لینک دانلود

-----------------------------------

خلاصه بررسی رفتار مصرف کننده 
دکتر جمشید سالار

لینک دانلود

------------------------------------------