Enter Title

هزینه ها :


هزینه پنل که تمامی امکانات فوق در اختیار شما قرار میگیرد برای یکسال مبلغ 10.000.000 ریال می باشد

هزینه هر ثانیه پیام صوتی 2.2 تومان است که از طریق افزایش اعتبار در پنل از شما کسر می شود